Bạn cảm thấy có hữu ích không?

Default style

Flat style