Bạn cảm thấy có hữu ích không?

Normal logos

Logos in a Dashed Grid

Logos in a Slider

Logos in a Full width slider